ارتباط با ما

مجتمع دکتر زرین کوب
بروجرد - خیابان تختی - بلوار استاد مهرداد اوستا - مجتمع فرهنگی و هنری استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب  

 

42538004 -066 اطلاعات و نگهبانی 

ershadboroujerd@iran.ir  پست الکترونیکی