مفاخر و مشاهیر بروجردمحمد میرزا حسامی قاجار «دانشمند برجسته ایران»