مفاخر و مشاهیر بروجرددکتر علی محمد رنجبر«چهره ماندگار 1383»

دکتر علی محمد رنجبر«چهره ماندگار 1383»

16 دکتر " علی محمد رنجبر" متولد سال ۱۳۲۲ و زادگاه ایشان  شهر زیبای بروجرد است  . وی  دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق - سال 1346 از دانشگاه تهران  و مدرک دکترای مهندسی برق ( Ph.D , D.I.C ) از دانشگاه امپریال کالج لندن -  سال 1354

    دکتر " علی محمد رنجبر" عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف - استادیار از 1354 تا 1359 - دانشیار از 1359 تا 1369 - استاد از 1369 تا کنون - ریاست مجتمع تحقیقات و توسعة دانشگاه صنعتی شریف -

عنــاوین علـمی

- چهرة ماندگارکشور در سال 1383

- عضو هیأت علمی نمونة آموزش عالی کشور در سال تحصیلی 74-1373.

- استاد برجستة دانشگاه صنعتی شریف در سال تحصیلی 76-1375.

- استاد ممتاز دانشکدة مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف 1377.

- عضو انجمن علمی CIGRE .

- عضو فرهنگستان علوم ایران .

عنـاوین اجــرائی

-عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، از سال 1346 تا کنون .

ـ مربی آموزشی از 1346 تا 1350 .

- فرصت مطالعاتی از 1350 تا 1354 .

- استادیار از 1354 تا 1359 .

ـ دانشیار از 1359 تا 1363 .

ـ استاد از 1363 تا کنون .

- ریاست دانشگاه صنعتی شریف از 1358 تا 1359 .

- معاون وزیر نیرو (در امور برق و انرژی) از 1359 تا 1376 .

- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از 1368 تا 1373   

- ریاست هیأت مدیرة مرکز تحقیقات نیرو از 1361 .

- ریاست پژوهشگاه نیرو از 1376 تا 1387 .

- ریاست مجتمع تحقیقات و توسعة صنعتی شریف .

- عضو کمیسیون انرژی شورای پژوهشهای علمی کشور.

- عضو هیأت مدیره مشانیر از 1372 تا کنون .

- عضو هیأت مدیرة شرکت آب و نیرو از ابتدای تأسیس تا 1382 .