امور مطبوعات و تبلیغاتجدول تاریخچه مطبوعات بروجرد

تاریخچه مطبوعات بروجرد

                   

فهرست نشریات و مطبوعات شهرستان بروجرد از سال 1285 تا 1390 شمسی

 

ردیف

نام

صاحب امتیاز

تاریخ انتشار

ترتیب انتشار

روش

قطع

تعداد صفحات

محل توزیع

محل چاپ

نام چاپخانه

بهاء

محل نگهداری

ملاحظات

1

بیضاء

عباسعلی تاجر روناسی

 

1285

شمسی

روزنامه

 

 

-

 

-

-

بروجرد

بروجرد

 

-

-

-

درروزنامه انجمن اصفهان و زاینده رود به این نشریه اشاره گردیده است

2

معرفت

 

1299

ماهنامه

-

-

-

بروجرد

بروجرد

-

-

-

 

3

دبیرستان پهلوی

دبیرستان پهلوی

1317

-

فرهنگی آموزشی

رقعی

32

بروجرد

بروجرد

-

-

-

 

4

راز

دکتر ابوتراب رازانی

1323تا1326

هفته نامه

سیاسی اجتماعی

 

40*30

   8

بروجرد

بروجرد

سعادت

3 ریال

کتابخانه

آستان قدس

 

5

بروجرد و ندای لرستان

ابوالمجد رازانی

1329تا1364

هفته نامه

سیاسی،

اجتماعی ادبی

35*50

-

بروجرد

بروجرد

سعادت

 و

راز

2 ریال

اداره ارشاد

بخاطر استمرار با سابقه ترین نشریه  ادواری استان می باشد

6

ندای احرار

حسن ناظمی

 

هفته نامه

سیساسی اجتماعی اقتصادی

21*40

-

بروجرد

بروجرد

-

-

-

 

7

پیام غرب

حسن سجادی

1330

 

اجتماعی فرهنگی

35*50

-

بروجرد

بروجرد

سعادت بروجرد

5/1 ریال

اداره ارشاد

 

8

قیام بروجرد

مجتبی حسنی طباطبایی

1330

هفته نامه

-

35*50

-

بروجرد

بروجرد

لاویان بروجرد

2 ریال

اداره ارشاد

 

9

حمایت ملی

نادر فنایی

1332

-

سیاسی اجتماعی

44*60

 

بروجرد

بروجرد

-

-

-

 

10

دبیرستان پهلوی

دبیرستان پهلوی

1330تا1331

سالنامه

فرهنگی آموزشی

رقعی

120

بروجرد

بروجرد

-

-

-

 

11

دبیرستان پهلوی

دبیرستان پهلوی

1334تا1335

سالنامه

فرهنگی آموزشی

رقعی

172

بروجرد

بروجرد

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام

صاحب امتیاز

تاریخ انتشار

ترتیب انتشار

روش

قطع

تعداد صفحات

محل توزیع

محل چاپ

نام چاپخانه

بهاء

محل نگهداری

ملاحظات

12

دبیرستان پهلوی

-

1336تا1337

سالنامه

-

رقعی

111

بروجرد

بروجرد

 

 

-

 

13

شفاعت

-

دهه 1330

-

-

 

-

بروجرد

بروجرد

 

 

 

 

14

بروجرد بیدار

-

دهه 1330

-

-

 

-

بروجرد

بروجرد

 

 

 

 

15

صدای بروجرد

-

دهه 1330

-

-

 

-

بروجرد

بروجرد

 

 

 

 

16

انجمن دانشوران

-

1334تا1335

فصلنامه

-

 

-

بروجرد

بروجرد

 

 

 

 

17

انجمن علوم تجربی

-

دهه 1340

-

-

 

-

بروجرد

بروجرد

 

 

 

 

18

آشوب غرب

رضا دهناد

1330

هفته نامه

سیاسی اجتماعی

35*50

4

بروجرد

بروجرد

 

 

اداره ارشاد

تامرداد1332منتشر شد

19

پیغام بروجرد

احمد ترک زبان

1379

هفته نامه

اجتماعی  اقتصادی  فرهنگی

35*50

4

استان لرستان

بروجرد

صفا

500 ریال

ارشاد

در حال انتشار

20

صدای زاگرس

انجمن بروجردیها

1380

فصنامه

اجتماعی اقتصادی فرهنگی ورزشی

وزیری

180

بروجرد

 

 

 

ارشاد

-

21

نسیم زاگرس

مهین سراجی

1381

ماهنامه

اجتماعی اقتصادی فرهنگی ورزشی

30*40

4

بروجرد

 

 

 

ارشاد

-

22

بهار بروجرد

مصطفی فرهاد

1382

هفته نامه

اجتماعی اقتصادی فرهنگی ورزشی

44*60

8

بروجرد

بروجرد

صفا

1000 ریال

ارشاد

-

23

فرهنگ بروجرد

مرتضی بوربور

1382

هفته نامه

اجتماعی اقتصادی فرهنگی ورزشی

35*50

4

بروجرد

بروجرد

یاقوت سبز

500 ریال

ارشاد

در حال انتشار

24

شفاف

مجمع صنفی

1384

ماهنامه

خبری اطلاع رسانی

25*35

4

بروجرد

بروجرد

صفا

رایگان

ارشاد

(بولتن )در حال انتشار

25

پژواک زاگرس

حبیب اله معظمی

1382

هفته نامه

اجتماعی اقتصادی فرهنگی ورزشی

50*70

8

بروجرد

 

 

 

ارشاد

-

26

راستان

فرشید علیاری

1385

فصلنامه

تحلیلی پژوهشی

15*25

180

بروجرد

قم

 

12000 ریال

ارشاد

در حال انتشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نشریات و مطبوعات شهرستان بروجرد از سال 1285 تا 1390 هجری شمسی

 

ردیف

نام

صاحب امتیاز

تاریخ انتشار

ترتیب انتشار

روش

قطع

تعداد صفحات

محل توزیع

محل چاپ

نام چاپخانه

بهاء

بریال

محل نگهداری

ملاحظات

27

 

آفتاب شهر

فریبا سلیمانی

1390

هفته نامه

  آموزشی-پژوهشی-خبری-تحلیلی

 

50*35

 

-

لرستان

بروجرد

-

-

-

درحال انتشار

زمینه : سیاسی ،فرهنگی

28

حرف حق

رضا ثلاثی

1390

هفته نامه

  آموزشی-پژوهشی-خبری-تحلیلی

50*35

-

بروجرد

بروجرد

-

-

-

 

زمینه : سیاسی ،فرهنگی

29

تابش بروجرد

ناصر فخری طباطبایی

1390

دو هفته نامه

  پژوهشی- -تحلیلی

70*50

-

بروجرد

بروجرد

-

-

-

 

 

زمینه : سیاسی ،فرهنگی

30

سفیر قلم

محمد گندم کار

1390

هفته نامه

  آموزشی-پژوهشی-خبری-تحلیلی

50*35

-

کشوری

-

رواق

-

-

در حال انتشار

زمینه : سیاسی ،فرهنگی

31

بروجرد

(الکترونیکی)

 

سمیه امینی

1390

ماهنامه

  آموزشی-پژوهشی-خبری-تحلیلی

 

الکترونیکی

CD

بروجرد

بروجرد

 

-

-

-

در حال انتشار

زمینه : سیاسی ،فرهنگی

اولین نشریه الکترونیکی استان